Szkolenia Usługi usługi szkolenia BHP PPOŻ Ełk BHP Ełk Bezpieczeństwo i higiena pracy. Szkolenia Usługi usługi szkolenia BHP PPOŻ Ełk PPOŻ Ełk Bezpieczeństwo przeciwpożarowe.

Usługi Szkolenia BHP PPOŻ Ełk

Szkolenia BHP PPOŻ Ełk

Szkolenia wstępne BHP przeprowadzamy w formie instruktażu, według opracowanych programów uwzględniających poszczególne grupy stanowisk jako szkolenie wstępne ogólne – instruktaż ogólny.

Instruktaż ogólny mają obowiązek odbyć osoby przyjmowane do pracy niezależnie od rodzaju umowy i stanowiska. Instruktaż ogólny przeprowadza się przed dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obowiązkowemu instruktażowi ogólnemu podlegają również studenci odbywający praktykę studencką oraz uczniowie szkół zawodowych zatrudnieni w celu praktycznej nauki zawodu.
Instruktaż ogólny powinien zapoznać uczestników szkolenia z podstawowymi przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy zawartymi w Kodeksie pracy, w układach zbiorowych pracy i w regulaminach pracy, z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązującymi w danym zakładzie pracy oraz z zasadami udzielania pierwszej pomocy.

Szkolenia okresowe BHP przeprowadzamy w formie instruktażu, kursu lub seminarium, według opracowanych programów uwzględniających poszczególne grupy stanowisk.

Szkolenie BHP powinno zapewnić pracownikom:

 • zaznajomienie się z czynnikami środowiska pracy mogącymi zagrożenie dla bezpieczeństwa i zdrowia pracowników podczas pracy, oraz odpowiednimi środkami i działaniami zapobiegawczymi,
 • poznanie przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie niezbędnym do wykonywania pracy w zakładzie pracy i na określonym stanowisku pracy, a także związanych z praca obowiązków i odpowiedzialności w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy;
 • nabycie umiejętności wykonywania pracy w sposób bezpieczny dla siebie i innych osób, postępowania w sytuacjach awaryjnych oraz udzielenia pomocy osobie, która uległa wypadkowi.

Organizujemy szkolenia okresowe BHP dla:

 • pracodawców,
 • osób kierujących pracownikami,
 • pracowników inżynieryjno-technicznych,
 • pracowników administracyjno-biurowych,
 • pracowników na stanowiskach robotniczych.

Szkolenie okresowe kończy się egzaminem sprawdzającym przyswojenie przez uczestnika szkolenia wiedzy objętej programem szkolenia.
Potwierdzeniem ukończenia z wynikiem pozytywnym szkolenia okresowego BHP jest zaświadczenie wydane przez organizatora szkolenia.

Firma NESTOR organizuje szkolenia przeciwpożarowe, w których poruszane są następujące tematy:

 • organizacja ochrony przeciwpożarowej,
 • zadania i obowiązki właścicieli obiektów w zakresie zapobiegania pożarom,
 • zadania i obowiązki pracowników w zakresie zapobiegania pożarom,
 • zagrożenie pożarowe obiektu,
 • zadania i obowiązki pracowników w przypadku powstania pożaru,
 • ogólne zasady prowadzenia akcji ratowniczej,
 • środki gaśnicze, podręczny sprzęt gaśniczy i urządzenia przeciwpożarowe występujące w obiekcie,
  ewakuacja ludzi i mienia.
 • organizacja i sposoby prowadzenia ewakuacji ludzi i mienia z obiektów o różnej specyfice użytkowania,
  podstawowe środki zabezpieczenia ludzi i mienia,
 • zasady poruszania się w strefie zadymienia pojedynczych osób oraz grupy osób.

Szkolenia z zakresu pierwszej pomocy obejmują część teoretyczną, podczas której kursanci zdobywają merytoryczną wiedzę odnośnie reagowania w sytuacjach zagrożenia życia oraz zdrowia.

Wiedza przekazywana jest w sposób atrakcyjny, tak by zaciekawić kursantów. Część teoretyczną dopełniają projekcje multimedialne oraz filmy pokazowe przybliżające zagadnienie pierwszej pomocy. Część praktyczna obejmuje ćwiczenia angażujące  i aktywizujące kursantów. Możliwość korzystania ze sprzętu reanimacyjnego pozytywnie wpływa na stopnień praktycznego przygotowania oraz utrwala zasady udzielania pierwszej pomocy. Usługi i szkolenia BHP i PPOŻ w Ełk – serdecznie zapraszamy.

Usługi BHP Ełk

Firma NESTOR oferuje Państwu doradztwa w zakresie usługi szkolenia BHP oraz PPOŻ w Ełku i okolicach:

 • organizacji i metod pracy na stanowiskach pracy, w tym takich, na których występują czynniki niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia lub warunki uciążliwe oraz doboru najwłaściwszych środków ochrony zbiorowej i indywidualnej.
 • wykonywaniu bieżącego nadzoru nad przestrzeganiem przepisów i zasad BHP na terenie zakładu pracy,
 • bieżącym informowaniu pracodawcy o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych, wraz z wnioskami zmierzającymi do usuwania tych zagrożeń,
 • sporządzaniu okresowych analiz, dotyczących stanu BHP, zawierających propozycje wprowadzenia poprawy warunków pracy,
 • współdziałaniu przy opracowywaniu planów modernizacyjnych poprzez opiniowanie projektów zmian uwzględniających bezpieczeństwo i higienę pracy,
 • udziale w dochodzeniach powypadkowych mających na celu ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz zachorowań na choroby zawodowe,
 • kontroli realizacji przez pracodawcę wniosków dotyczących poprawy stanu BHP,
 • doradztwie w zakresie stosowania przepisów oraz zasad BHP.
  .

Zgodnie z art. 234 Kodeksu Pracy Pracodawca jest zobowiązany ustalić okoliczności i przyczyny wypadku w pracy, w drodze do lub z pracy, czy wypadku poza zakładem pracy.
W sytuacji, gdy dojdzie do wypadku w miejscu pracy, pracodawca ma obowiązek powołać zespół powypadkowy. Reguluje to § 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2009 r.  w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy (Dz. U. z dnia 2 lipca 2009 r.).
Powołany zespół dokonuje oględzin miejsca wypadku, sprawdza stan techniczny maszyn i urządzeń ochronnych, a także bada warunki wykonywania pracy oraz wszelkie okoliczności, które mogły przyczynić się do zdarzenia. Na podstawie tych informacji tworzona jest dokumentacja powypadkowa.

 Usługi szkolenia BHP i PPOŻ Ełk – Oferujemy Państwu przygotowanie pełnej dokumentacji powypadkowej – sporządzenie:

 • Protokołów przesłuchania świadków i poszkodowanego
 • Protokołu oględzin miejsca wypadku
 • Protokołu powypadkowego
 • Statystycznej karty wypadku
 • Rejestru wypadków a także dostarczenie wypełnionej dokumentacji do stosownych organów (ZUS, GUS)

Usługi szkolenia BHP i PPOŻ Ełk. Podstawowym celem oceny ryzyka zawodowego jest zapewnienie pracownikom bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Ocena ryzyka zawodowego pozwala ograniczyć negatywne skutki oddziaływania zagrożeń na ludzi i środowisko w związku z wykonywaną pracą. Przyczynia się ona również do podniesienia konkurencyjności przedsiębiorstwa i jego prawidłowego funkcjonowania.
Zgodnie z art. 226 Kodeksu pracy każdy pracodawca jest zobowiązany do dokonania oceny ryzyka zawodowego związanego z wykonywaną pracą, stosowania niezbędnych środków profilaktycznych zmniejszających ryzyko oraz informowania wszystkich pracowników o tym ryzyku.

Aby sprostać wymaganiom stawianym w przepisach prawa oferujemy Państwu przeprowadzanie w sposób profesjonalny oceny ryzyka zawodowego na wszystkich stanowiskach pracy dla każdego pracodawcy.

Firma NESTOR oferuje Państwu przeprowadzenie profesjonalnej analizy stanu bezpieczeństwa BHP w zakładzie pracy.

Analiza stanu BHP zawiera propozycje przedsięwzięć organizacyjnych i technicznych mających na celu zapobieganie zagrożeniom życia i zdrowia pracowników oraz poprawę warunków pracy.
Taka analiza powinna zawierać wiele elementów, dzięki którym pracodawca może
w sposób jasny i precyzyjny ustalić w jaki sposób zapewnić pracownikom bezpieczne
i higieniczne warunki pracy. Jak je poprawić lub zmienić, aby uczynić zadość wymogom wynikającym z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.
Analiza stanu BHP powinna być sporządzona i przedstawiona co najmniej raz do roku.

Prace szczególnie niebezpieczne to takie, gdzie ryzyko wypadkowe, ze względu na ich specyfikę, stosowane materiały niebezpieczne, warunki miejscowe wykonywania, jest większe niż przy pracach innego rodzaju.
Przez prace szczególnie niebezpieczne rozumie się:

 • prace określone w ogólnych przepisach bhp (rozporządzenie z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy) jako szczególnie niebezpieczne,
 • prace określone jako szczególnie niebezpieczne w branżowych przepisach dotyczących bhp,
 • określone jako szczególnie niebezpieczne w instrukcjach eksploatacji urządzeń i instalacji,
 • inne prace o zwiększonym zagrożeniu lub wykonywane w utrudnionych warunkach, uznane przez praco dawcę za szczególnie niebezpieczne.

Ogólne przepisy bhp do prac szczególnie niebezpiecznych zaliczają:

 • roboty budowlane, rozbiórkowe, remontowe i montażowe prowadzone bez wstrzymania ruchu zakładu pracy lub jego części,
 • prace w zbiornikach, kanałach, wnętrzach urządzeń technicznych i innych niebezpiecznych przestrzeniach zamkniętych,
 • prace przy użyciu materiałów niebezpiecznych,
 • prace na wysokości.

Firma NESTOR oferuje kompleksową usługę w zakresie rozpoznania i sklasyfikowania prac szczególnie niebezpiecznych w zakładzie pracy.

Firma NESTOR oferuje pomoc w kompleksowej realizacji wydanych decyzji oraz doradztwo dotyczące sposobów usunięcia uchybień pokontrolnych nakazów Państwowej Inspekcji Pracy oraz Państwowej Inspekcji Sanitarnej związanych z zakładem pracy.

Instrukcje BHP to obowiązkowy element wyposażenia każdego stanowiska pracy. Zgodnie z art. 2374 Kodeksu pracy oraz § 41 ust.1 rozporządzenia MPiPS z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bhp pracodawca ma obowiązek udostępnić pracownikom, do stałego korzystania, aktualne instrukcje BHP dotyczące:

 • stosowanych w zakładzie procesów technologicznych oraz wykonywania prac związanych
  z zagrożeniami wypadkowymi lub zagrożeniami zdrowia pracowników;
 • obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych;
 • postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi;
 • udzielania pierwszej pomocy.

Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia.
Jest najważniejszym dokumentem chroniącym nasze zdrowie na budowie. Obowiązek jego stworzenia został prawnie uregulowany odpowiednimi przepisami. Niestety na wielu budowach w Polsce w ogóle się go nie sporządza, lub jeżeli już jest sporządzony to wie o nim tylko ten, kto go napisał. Mamy nadzieję jednak, że świadomość przydatności tego dokumentu będzie stale rosła, a nasze budowy będą coraz bardziej bezpieczne.

Firma NESTOR oferuje wykonanie profesjonalnego planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dla wszelkich robót budowlanych.
leo.

Usługi PPOŻ EŁk

W ramach doradztwa firma NESTOR oferuje pomoc w zakresie:

 • doradztwo w zakresie ppoż. w czasie prowadzonych modernizacji obiektów, czy w przypadkach zmiany przeznaczenia ich użytkowania,
 • opracowywanie analiz bezpieczeństwa pożarowego istniejących obiektów, wraz z propozycjami jego poprawy lub dostosowania do obecnie obowiązujących przepisów,
 • opracowywanie operatów pożarowych, opiniowanie i uzgadnianie dokumentacji projektowych, opracowywanie planów ewakuacji,
 • przygotowanie założeń współdziałania instalacji technicznych i automatyki procesowej obiektu w ramach opracowanego scenariusza pożarowego,
 • przygotowanie i prowadzenie zadań inwestycyjnych, konsultacje rzeczoznawców ds. zabezpieczeń ppoż. w trakcie realizacji inwestycji,
 • stały lub okresowy nadzór w zakresie ppoż. placów budów, wyposażanie placów budowy
  w podręczny sprzęt gaśniczy,
 • przygotowanie obiektów do odbioru przez służby Państwowej Straży Pożarnej,

Oferujemy Państwu profesjonalne wykonanie Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego zgodnie z najnowszymi przepisami.

Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego w naszym wykonaniu jest dostosowana do specyfiki obiektu i zawiera:

 • plany rozmieszczenia sprzętu gaśniczego i znaków ewakuacyjnych;
 • plany ewakuacji;
 • warunki ochrony przeciwpożarowej, wynikające z przeznaczenia obiektu, sposobu użytkowania i jego warunków technicznych;
 • sposób poddawania przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym stosowanych w obiekcie urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic;
 • sposoby postępowania na wypadek pożaru i innego zagrożenia;
 • sposoby wykonywania prac niebezpiecznych pod względem pożarowym, jeżeli takie prace są przewidywane;
 • sposoby praktycznego sprawdzania organizacji i warunków ewakuacji ludzi;
 • sposoby zaznajamiania użytkowników obiektu z treścią przedmiotowej instrukcji oraz z przepisami przeciwpożarowymi.

Profesjonalnie wykonana oraz wdrożona Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego zwiększa bezpieczeństwo użytkowników obiektu, obniża ryzyko powstania pożaru, korzystnie wpływa na możliwość negocjowania niższej składki ubezpieczeniowej, zapewnia komfort właścicielowi LUB zarządcy w aspekcie wywiązywania się z obowiązków prawnych.

Firma NESTOR przygotowuje profesjonalne plany ewakuacji obiektów zgodne z Kodeksem Pracy, oraz Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.

Bardzo ważnym czynnikiem zwiększającym bezpieczeństwo pracowników jest przygotowanie i przeprowadzanie ćwiczeń ewakuacji obiektów. Należy podkreślić, iż plan ewakuacji obiektu ma kluczowy wpływ na bezpieczeństwo osób znajdujących się wewnątrz budynku. Nie bez znaczenia jest też fakt, iż firmy ubezpieczeniowe biorą pod uwagę parametr bezpieczeństwa w ocenie ryzyka ubezpieczenia na życie pracowników firmy, co przekłada się bezpośrednio na wysokość stawek.

Firma NESTOR przygotuje dla Państwa procesjonalne plany ewakuacji, oraz przeprowadzi ćwiczenia w celu zaznajomienia załogi Firmy z procedurami bezpieczeństwa i planami ewakuacji w praktyce.

Firma NESTOR oferuje profesjonalne oznaczenie dróg ewakuacyjnych z zachowanie wszystkich wymagań normatywnych.

Jednym z priorytetów w zakresie bezpieczeństwa pożarowego budynków jest zapewnienie warunków bezpiecznej ewakuacji ludzi. Drogi ewakuacyjne na terenie obiektu powinny być oznakowane zgodnie z obowiązującą w tym zakresie Polską Norma, a w przypadku kiedy droga ewakuacyjna nie ma naturalnego oświetlenia należy zastosować lampy ewakuacyjne zapewniające odpowiednie natężenie światła po zaniku oświetlenia podstawowego.

Prawidłowe wyznaczenie i oznakowanie dróg ewakuacyjnych jest szczególnie ważne w obiektach posiadających kilka korytarzy, klatek schodowych i wyjść z budynku, z których nie wszystkie mogą być zaliczone do dróg spełniających wymagania normowe.

   Drogi ewakuacyjne powinny być tak oznakowane, żeby z każdego miejsca w którym może przebywać człowiek nie było wątpliwości co do przebiegu i kierunku tej drogi.

Firma NESTOR usługi szkolenia BHP PPOŻ Ełk oferuje pomoc w kompleksowej realizacji wydanych decyzji, oraz doradztwo dotyczące sposobów usunięcia uchybień pokontrolnych nakazów Państwowej Straży Pożarnej związanych z bezpieczeństwem pożarowym.

Firma NESTOR oferuje wykonie instrukcji ppoż. (bezpieczeństwa pożarowego) dla obiektów budowlanych, obiektów przemysłowych, obiektów technologicznych, placów składowych, obiektów inwentarskich. Instrukcje wykonywane są przez osoby posiadające stosowne uprawnienia w tym zakresie.

Nasza Firma NESTOR

Firma NESTOR powstała w celu szerzenia i propagowania bezpieczeństwa w procesie pracy. Nasza wyspecjalizowana kadra dokłada wszelkich starań świadcząc usługi na najwyższym poziomie. W zakresie działalności firmy mieszczą się usługi i szkolenia BHP i PPOŻ w Ełku i okolicach. Usługi dotyczą szeroko rozumianej tematyki bhp i ppoż.

– Z Nami nie ma rzeczy niemożliwych! –