Szkolenia wstępne BHP przeprowadzamy w formie instruktażu, według opracowanych programów uwzględniających poszczególne grupy stanowisk jako szkolenie wstępne ogólne – instruktaż ogólny.

Instruktaż ogólny mają obowiązek odbyć osoby przyjmowane do pracy niezależnie od rodzaju umowy i stanowiska. Instruktaż ogólny przeprowadza się przed dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obowiązkowemu instruktażowi ogólnemu podlegają również studenci odbywający praktykę studencką oraz uczniowie szkół zawodowych zatrudnieni w celu praktycznej nauki zawodu.
Instruktaż ogólny powinien zapoznać uczestników szkolenia z podstawowymi przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy zawartymi w Kodeksie pracy, w układach zbiorowych pracy i w regulaminach pracy, z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązującymi w danym zakładzie pracy oraz z zasadami udzielania pierwszej pomocy.

Szkolenia okresowe BHP przeprowadzamy w formie instruktażu, kursu lub seminarium, według opracowanych programów uwzględniających poszczególne grupy stanowisk.

Szkolenie BHP powinno zapewnić pracownikom:

 • zaznajomienie się z czynnikami środowiska pracy mogącymi zagrożenie dla bezpieczeństwa i zdrowia pracowników podczas pracy, oraz odpowiednimi środkami i działaniami zapobiegawczymi,
 • poznanie przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie niezbędnym do wykonywania pracy w zakładzie pracy i na określonym stanowisku pracy, a także związanych z praca obowiązków i odpowiedzialności w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy;
 • nabycie umiejętności wykonywania pracy w sposób bezpieczny dla siebie i innych osób, postępowania w sytuacjach awaryjnych oraz udzielenia pomocy osobie, która uległa wypadkowi.

Organizujemy szkolenia okresowe BHP dla:

 • pracodawców,
 • osób kierujących pracownikami,
 • pracowników inżynieryjno-technicznych,
 • pracowników administracyjno-biurowych,
 • pracowników na stanowiskach robotniczych.

Szkolenie okresowe kończy się egzaminem sprawdzającym przyswojenie przez uczestnika szkolenia wiedzy objętej programem szkolenia.
Potwierdzeniem ukończenia z wynikiem pozytywnym szkolenia okresowego BHP jest zaświadczenie wydane przez organizatora szkolenia.

Firma NESTOR organizuje szkolenia przeciwpożarowe, w których poruszane są następujące tematy:

 • organizacja ochrony przeciwpożarowej,
 • zadania i obowiązki właścicieli obiektów w zakresie zapobiegania pożarom,
 • zadania i obowiązki pracowników w zakresie zapobiegania pożarom,
 • zagrożenie pożarowe obiektu,
 • zadania i obowiązki pracowników w przypadku powstania pożaru,
 • ogólne zasady prowadzenia akcji ratowniczej,
 • środki gaśnicze, podręczny sprzęt gaśniczy i urządzenia przeciwpożarowe występujące w obiekcie,
  ewakuacja ludzi i mienia.
 • organizacja i sposoby prowadzenia ewakuacji ludzi i mienia z obiektów o różnej specyfice użytkowania,
  podstawowe środki zabezpieczenia ludzi i mienia,
 • zasady poruszania się w strefie zadymienia pojedynczych osób oraz grupy osób.

Szkolenia z zakresu pierwszej pomocy obejmują część teoretyczną, podczas której kursanci zdobywają merytoryczną wiedzę odnośnie reagowania w sytuacjach zagrożenia życia oraz zdrowia.

Wiedza przekazywana jest w sposób atrakcyjny, tak by zaciekawić kursantów. Część teoretyczną dopełniają projekcje multimedialne oraz filmy pokazowe przybliżające zagadnienie pierwszej pomocy. Część praktyczna obejmuje ćwiczenia angażujące  i aktywizujące kursantów. Możliwość korzystania ze sprzętu reanimacyjnego pozytywnie wpływa na stopnień praktycznego przygotowania oraz utrwala zasady udzielania pierwszej pomocy.