Firma NESTOR oferuje Państwu usługi doradztwa w zakresie BHP Ełk:

 • organizacji i metod pracy na stanowiskach pracy, w tym takich, na których występują czynniki niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia lub warunki uciążliwe oraz doboru najwłaściwszych środków ochrony zbiorowej i indywidualnej.
 • wykonywaniu bieżącego nadzoru nad przestrzeganiem przepisów i zasad BHP na terenie zakładu pracy,
 • bieżącym informowaniu pracodawcy o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych, wraz z wnioskami zmierzającymi do usuwania tych zagrożeń,
 • sporządzaniu okresowych analiz, dotyczących stanu BHP, zawierających propozycje wprowadzenia poprawy warunków pracy,
 • współdziałaniu przy opracowywaniu planów modernizacyjnych poprzez opiniowanie projektów zmian uwzględniających bezpieczeństwo i higienę pracy,
 • udziale w dochodzeniach powypadkowych mających na celu ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz zachorowań na choroby zawodowe,
 • kontroli realizacji przez pracodawcę wniosków dotyczących poprawy stanu BHP,
 • doradztwie w zakresie stosowania przepisów oraz zasad BHP.
  .

Zgodnie z art. 234 Kodeksu Pracy Pracodawca jest zobowiązany ustalić okoliczności i przyczyny wypadku w pracy, w drodze do lub z pracy, czy wypadku poza zakładem pracy.
W sytuacji, gdy dojdzie do wypadku w miejscu pracy, pracodawca ma obowiązek powołać zespół powypadkowy. Reguluje to § 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2009 r.  w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy (Dz. U. z dnia 2 lipca 2009 r.).
Powołany zespół dokonuje oględzin miejsca wypadku, sprawdza stan techniczny maszyn i urządzeń ochronnych, a także bada warunki wykonywania pracy oraz wszelkie okoliczności, które mogły przyczynić się do zdarzenia. Na podstawie tych informacji tworzona jest dokumentacja powypadkowa.

Oferujemy Państwu przygotowanie pełnej dokumentacji powypadkowej – sporządzenie:

 • Protokołów przesłuchania świadków i poszkodowanego
 • Protokołu oględzin miejsca wypadku
 • Protokołu powypadkowego
 • Statystycznej karty wypadku
 • Rejestru wypadków a także dostarczenie wypełnionej dokumentacji do stosownych organów (ZUS, GUS)

Podstawowym celem oceny ryzyka zawodowego jest zapewnienie pracownikom bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Ocena ryzyka zawodowego pozwala ograniczyć negatywne skutki oddziaływania zagrożeń na ludzi i środowisko w związku z wykonywaną pracą. Przyczynia się ona również do podniesienia konkurencyjności przedsiębiorstwa i jego prawidłowego funkcjonowania.
Zgodnie z art. 226 Kodeksu pracy każdy pracodawca jest zobowiązany do dokonania oceny ryzyka zawodowego związanego z wykonywaną pracą, stosowania niezbędnych środków profilaktycznych zmniejszających ryzyko oraz informowania wszystkich pracowników o tym ryzyku.

Aby sprostać wymaganiom stawianym w przepisach prawa oferujemy Państwu przeprowadzanie w sposób profesjonalny oceny ryzyka zawodowego na wszystkich stanowiskach pracy dla każdego pracodawcy.

Firma NESTOR oferuje Państwu przeprowadzenie profesjonalnej analizy stanu bezpieczeństwa BHP w zakładzie pracy.

Analiza stanu BHP zawiera propozycje przedsięwzięć organizacyjnych i technicznych mających na celu zapobieganie zagrożeniom życia i zdrowia pracowników oraz poprawę warunków pracy.
Taka analiza powinna zawierać wiele elementów, dzięki którym pracodawca może
w sposób jasny i precyzyjny ustalić w jaki sposób zapewnić pracownikom bezpieczne
i higieniczne warunki pracy. Jak je poprawić lub zmienić, aby uczynić zadość wymogom wynikającym z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.
Analiza stanu BHP powinna być sporządzona i przedstawiona co najmniej raz do roku.

Prace szczególnie niebezpieczne to takie, gdzie ryzyko wypadkowe, ze względu na ich specyfikę, stosowane materiały niebezpieczne, warunki miejscowe wykonywania, jest większe niż przy pracach innego rodzaju.
Przez prace szczególnie niebezpieczne rozumie się:

 • prace określone w ogólnych przepisach bhp (rozporządzenie z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy) jako szczególnie niebezpieczne,
 • prace określone jako szczególnie niebezpieczne w branżowych przepisach dotyczących bhp,
 • określone jako szczególnie niebezpieczne w instrukcjach eksploatacji urządzeń i instalacji,
 • inne prace o zwiększonym zagrożeniu lub wykonywane w utrudnionych warunkach, uznane przez praco dawcę za szczególnie niebezpieczne.

Ogólne przepisy bhp do prac szczególnie niebezpiecznych zaliczają:

 • roboty budowlane, rozbiórkowe, remontowe i montażowe prowadzone bez wstrzymania ruchu zakładu pracy lub jego części,
 • prace w zbiornikach, kanałach, wnętrzach urządzeń technicznych i innych niebezpiecznych przestrzeniach zamkniętych,
 • prace przy użyciu materiałów niebezpiecznych,
 • prace na wysokości.

Firma NESTOR oferuje kompleksową usługę w zakresie rozpoznania i sklasyfikowania prac szczególnie niebezpiecznych w zakładzie pracy.

Firma NESTOR oferuje pomoc w kompleksowej realizacji wydanych decyzji oraz doradztwo dotyczące sposobów usunięcia uchybień pokontrolnych nakazów Państwowej Inspekcji Pracy oraz Państwowej Inspekcji Sanitarnej związanych z zakładem pracy.

Instrukcje BHP to obowiązkowy element wyposażenia każdego stanowiska pracy. Zgodnie z art. 2374 Kodeksu pracy oraz § 41 ust.1 rozporządzenia MPiPS z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bhp pracodawca ma obowiązek udostępnić pracownikom, do stałego korzystania, aktualne instrukcje BHP dotyczące:

 • stosowanych w zakładzie procesów technologicznych oraz wykonywania prac związanych
  z zagrożeniami wypadkowymi lub zagrożeniami zdrowia pracowników;
 • obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych;
 • postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi;
 • udzielania pierwszej pomocy.

Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia.
Jest najważniejszym dokumentem chroniącym nasze zdrowie na budowie. Obowiązek jego stworzenia został prawnie uregulowany odpowiednimi przepisami. Niestety na wielu budowach w Polsce w ogóle się go nie sporządza, lub jeżeli już jest sporządzony to wie o nim tylko ten, kto go napisał. Mamy nadzieję jednak, że świadomość przydatności tego dokumentu będzie stale rosła, a nasze budowy będą coraz bardziej bezpieczne.

Firma NESTOR oferuje wykonanie profesjonalnego planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dla wszelkich robót budowlanych.
leo.