W ramach doradztwa firma NESTOR oferuje pomoc w zakresie:

 • doradztwo w zakresie ppoż. w czasie prowadzonych modernizacji obiektów, czy w przypadkach zmiany przeznaczenia ich użytkowania,
 • opracowywanie analiz bezpieczeństwa pożarowego istniejących obiektów, wraz z propozycjami jego poprawy lub dostosowania do obecnie obowiązujących przepisów,
 • opracowywanie operatów pożarowych, opiniowanie i uzgadnianie dokumentacji projektowych, opracowywanie planów ewakuacji,
 • przygotowanie założeń współdziałania instalacji technicznych i automatyki procesowej obiektu w ramach opracowanego scenariusza pożarowego,
 • przygotowanie i prowadzenie zadań inwestycyjnych, konsultacje rzeczoznawców ds. zabezpieczeń ppoż. w trakcie realizacji inwestycji,
 • stały lub okresowy nadzór w zakresie ppoż. placów budów, wyposażanie placów budowy
  w podręczny sprzęt gaśniczy,
 • przygotowanie obiektów do odbioru przez służby Państwowej Straży Pożarnej,

Oferujemy Państwu profesjonalne wykonanie Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego zgodnie z najnowszymi przepisami.

Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego w naszym wykonaniu jest dostosowana do specyfiki obiektu i zawiera:

 • plany rozmieszczenia sprzętu gaśniczego i znaków ewakuacyjnych;
 • plany ewakuacji;
 • warunki ochrony przeciwpożarowej, wynikające z przeznaczenia obiektu, sposobu użytkowania i jego warunków technicznych;
 • sposób poddawania przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym stosowanych w obiekcie urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic;
 • sposoby postępowania na wypadek pożaru i innego zagrożenia;
 • sposoby wykonywania prac niebezpiecznych pod względem pożarowym, jeżeli takie prace są przewidywane;
 • sposoby praktycznego sprawdzania organizacji i warunków ewakuacji ludzi;
 • sposoby zaznajamiania użytkowników obiektu z treścią przedmiotowej instrukcji oraz z przepisami przeciwpożarowymi.

Profesjonalnie wykonana oraz wdrożona Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego zwiększa bezpieczeństwo użytkowników obiektu, obniża ryzyko powstania pożaru, korzystnie wpływa na możliwość negocjowania niższej składki ubezpieczeniowej, zapewnia komfort właścicielowi LUB zarządcy w aspekcie wywiązywania się z obowiązków prawnych.

Firma NESTOR przygotowuje profesjonalne plany ewakuacji obiektów zgodne z Kodeksem Pracy, oraz Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.

Bardzo ważnym czynnikiem zwiększającym bezpieczeństwo pracowników jest przygotowanie i przeprowadzanie ćwiczeń ewakuacji obiektów. Należy podkreślić, iż plan ewakuacji obiektu ma kluczowy wpływ na bezpieczeństwo osób znajdujących się wewnątrz budynku. Nie bez znaczenia jest też fakt, iż firmy ubezpieczeniowe biorą pod uwagę parametr bezpieczeństwa w ocenie ryzyka ubezpieczenia na życie pracowników firmy, co przekłada się bezpośrednio na wysokość stawek.

Firma NESTOR przygotuje dla Państwa procesjonalne plany ewakuacji, oraz przeprowadzi ćwiczenia w celu zaznajomienia załogi Firmy z procedurami bezpieczeństwa i planami ewakuacji w praktyce.

Firma NESTOR oferuje profesjonalne oznaczenie dróg ewakuacyjnych z zachowanie wszystkich wymagań normatywnych.

Jednym z priorytetów w zakresie bezpieczeństwa pożarowego budynków jest zapewnienie warunków bezpiecznej ewakuacji ludzi. Drogi ewakuacyjne na terenie obiektu powinny być oznakowane zgodnie z obowiązującą w tym zakresie Polską Norma, a w przypadku kiedy droga ewakuacyjna nie ma naturalnego oświetlenia należy zastosować lampy ewakuacyjne zapewniające odpowiednie natężenie światła po zaniku oświetlenia podstawowego.

Prawidłowe wyznaczenie i oznakowanie dróg ewakuacyjnych jest szczególnie ważne w obiektach posiadających kilka korytarzy, klatek schodowych i wyjść z budynku, z których nie wszystkie mogą być zaliczone do dróg spełniających wymagania normowe.

   Drogi ewakuacyjne powinny być tak oznakowane, żeby z każdego miejsca w którym może przebywać człowiek nie było wątpliwości co do przebiegu i kierunku tej drogi.

Firma NESTOR oferuje pomoc w kompleksowej realizacji wydanych decyzji, oraz doradztwo dotyczące sposobów usunięcia uchybień pokontrolnych nakazów Państwowej Straży Pożarnej związanych z bezpieczeństwem pożarowym.

Firma NESTOR oferuje wykonie instrukcji ppoż. (bezpieczeństwa pożarowego) dla obiektów budowlanych, obiektów przemysłowych, obiektów technologicznych, placów składowych, obiektów inwentarskich. Instrukcje wykonywane są przez osoby posiadające stosowne uprawnienia w tym zakresie.